Image

Pakistan Integrated Household Survey: final results, 1991

عدد النسخ: 1 عدد النسخ المعارة : 0 عدد النسخ المتاحة للاعارة : 1
رقم التسجيلة 1107
نوع المادة book
رقم الطلب 001.4222 P152p
اسم الهيئة Pakistan. Federal Bureau of Statistics
العنوان Pakistan Integrated Household Survey: final results, 1991
بيانات النشر Islamabad, [PAKISTAN]: Federal Bureau of Statistics, 1992.
الوصف المادي 97p
المواضيع Research
الواصفات RESEARCH
UNDP
QUESTIONNAIRES
STATISTICS
WORLD BANK
PAKISTAN